top of page

Koşullar

1. Genel hükümler

1.1 Bu satış ve teslimat koşulları, MILES Consulting & Commerce (bundan sonra: “MİLLER”) ve ilgili müşteri (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) ve münhasır satış ve teslimat koşulları olarak bunlar esas alınmaktadır. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, MILES'ın bunlara tekrar başvurmasına gerek kalmadan gelecekteki iş ilişkileri için de geçerlidir. Müşterinin genel hüküm ve koşulları, MILES bunlara açıkça itiraz etmese bile, MILES bunların geçerliliğini açıkça kabul etmedikçe sözleşmenin bir parçası haline gelmez.

1.2 Bu satış ve teslimat koşulları yalnızca Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 14. Maddesi kapsamındaki girişimciler için geçerlidir. Girişimci, yasal bir işlemi tamamlarken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişi veya hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1.3 MILES'ın tüm teklifleri ve maliyet tahminleri her zaman değişebilir. MILES temsilcileri veya seyahat edenler tarafından yapılan sözlü veya telefon anlaşmalarının yanı sıra tüm anlaşmalar, yalnızca MILES tarafından yazılı olarak onaylanması durumunda geçerlidir. Bireysel anlaşmanın önceliği bunun dışındadır.

1.4 Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, sözleşme aşağıdaki şekilde akdedilir. Müşteri ile ön anlaşma yapıldıktan sonra MILES müşteriye yazılı/sözlü bir teklifte bulunacaktır. MILES, ilgili takvim günü sonuna kadar bu kampanyaya bağlıdır. Müşteri bunu kabul ettiği takdirde teklifi imzalayacak/yazılı olarak onaylayacak ve MİLES'a gönderecektir. Teklifi aldıktan sonra MILES müşteriye yazılı olarak sipariş onayını/faturayı gönderecektir. Sözleşme, alınan fatura tutarının aynı takvim gününde ödenmesiyle sonuçlandırılır.

2. Teslimat süreleri, riskin transferi

2.1 Teslimat sürelerine ilişkin tüm bilgiler, MILES'ın açık yazılı onayını gerektirir. Tüm teslimat süreleri MILES ile zamanında, eksiksiz ve doğru teslimata tabidir. Aksi yazılı olarak açıkça kabul edilmediği sürece, mallar son teslim tarihi sonunda MILES tesislerini terk etmişse veya MILES müşteriye malların gönderilmeye hazır olduğunu bildirmişse, teslimat son tarihi karşılanmış olur.

2.2 Müşteri tarafından sipariş edilen bir ürünün, beklentilerin aksine, MILES tarafından yeterli teminat işleminin MILES'ın sorumlu olmadığı bir nedenden dolayı zamanında sonuçlandırılmasına rağmen mevcut olmaması durumunda, müşteri bu durum hakkında MILES tarafından derhal bilgilendirilecektir.

2.3 Talep üzerine sipariş edilen mallar, kararlaştırılan kabul tarihine kadar müşteri tarafından kabul edilmelidir. Müşterinin bağlayıcı olarak kararlaştırılan geri alma tarihlerine uymaması durumunda MILES, bunun sonucunda ortaya çıkan ücretler, depolama ve diğer masraflar için müşteriye fatura kesme hakkına sahiptir. MILES daha fazla talepte bulunma hakkını saklı tutar.

2.4 Mallar MILES tesislerinden çıktığında risk müşteriye geçer. Gönderim imkansızsa veya müşteri kabulü geciktirirse, MILES ürünleri stoğa alabilir veya masrafları ve riski müşteriye ait olmak üzere bir nakliye komisyoncusunda depolayabilir. MİLES, malları depolayarak teslimat yükümlülüğünü yerine getirir.

3. Fiyatlar, ödeme koşulları

3.1 MILES hizmetlerinin ücreti, MILES'ın müşteriye sunduğu teklife/faturaya göre belirlenir. Tüm ücretlere geçerli yasal KDV dahildir. Nakliye, paketleme masrafları, kapıda ödeme ücretleri ve tüm benzer masraflar, malların minimum değerine kadar ayrı olarak tahsil edilecek ve müşteri tarafından karşılanacaktır. Merkezi olarak verilen siparişlerin birden fazla gönderim adresine bölünmesi durumunda, yukarıdaki düzenleme her gönderim adresi için ayrı ayrı geçerli olacak ve gönderim bedeli, yukarıdaki düzenlemeye uygun olarak her adres için hesaplanacaktır. Teslimatın Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılması halinde, gümrük vergileri, vergiler veya para transferi ücretleri (kredi kuruluşlarından gelen havale veya döviz kuru ücretleri) gibi, müşterinin karşılaması gereken, MILES'ın sorumlu olmadığı ek masraflar ortaya çıkabilir. .

3.2 Sözleşmenin imzalanması ile teslimat arasında orantısız maliyet değişiklikleri ortaya çıkarsa, MILES bu faktörlere karşılık gelen uygun bir fiyat ayarlaması yapma hakkına sahiptir.

3.3 Mallar yalnızca aynı fatura gününde ön ödeme karşılığında teslim edilecektir. Müşteri borcu olan ödemeyi anında havale ve anında havale kullanarak gerçekleştirebilir. Fatura karşılığı satın alma ancak sözleşme yapılmadan önce açık yazılı anlaşma yapılması durumunda mümkündür. MILES hesabına aktarıldıktan sonra stoktaki ürünler müşteriye anında kargolanır. Ön siparişler bu maddenin kapsamı dışındadır.

4. Sorumlu olmadığımız performans engelleri

4.1 Grev, operasyonel kesintiler, salgın hastalıklar, ön tedarikçiden teslimat yapılmaması veya diğer öngörülemeyen durumlar gibi mücbir sebep olayları, MILES'ın müşteriye teslim süresini uygun bir şekilde uzatır. Bu özellikle Corona ile ilgili hizmet gecikmeleri için geçerlidir. MILES, performansın önündeki yaklaşan engeller hakkında, MILES'ın kendisi farkına vardıktan sonra müşteriyi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.2 Belirtilen koşullar nedeniyle teslimatın MILES için imkansız hale gelmesi veya mantıksız hale gelmesi halinde, MILES müşteriye karşı teslimat yükümlülüğünden kurtulacaktır.

4.3 Müşteri, yalnızca geç teslimat veya sözleşmenin yerine getirilmemesinin MILES'ın hatasından kaynaklanması durumunda, müşterinin daha önce MILES'a taahhütlü mektupla bildirimde bulunması durumunda, geç teslimat veya sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat veya sözleşmeden çekilme talebinde bulunabilir. ve vade tarihinden sonra yazılı olarak uygun bir ödemesiz süre belirtilmemişse başarısız olunmuştur. Müşteri yalnızca bu Genel Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarının 6. Bölümü uyarınca ek haklara sahiptir.

4.4 MİLES, sipariş edilen malların teslim edilmemesi durumunda, müşteri açısından makul olması kaydıyla, eşdeğer veya daha yüksek değerde malı müşteriye teslim etme hakkına sahiptir.

5. Dağıtım konusu ve kalite standartları

MILES, medikal sektörde tıbbi koruyucu giysi ve sarf malzemeleri satmaktadır. Bunlar en kaliteli ve en yüksek güvenliğe sahip ürünlerdir. MILES tarafından teslim edilen ürünler, geçerli kalite standartlarının yanı sıra mevcut teknoloji ve bilim durumuna ilişkin geçerli gerekliliklere de uygundur. MILES tarafından teslim edilen ürünler ilgili sertifikalara sahiptir.

6. Kusura dayalı haklar, sorumluluk, zamanaşımı süresi

6.1 MILES tarafından teslim edilen mallar, mutabakata varılan kaliteye, sözleşmede öngörülen kullanım amacına veya müşterinin ürünün niteliğine göre bekleyebileceği olağan kaliteye uygun değilse ve normal kullanıma uygun değilse, müşterinin hakları aşağıdaki gibidir: Düzenlemeler.

6.2 Yeni mallarda müşteri, malları teslim aldıktan hemen sonra teslim edilen sözleşme konusu ürünlerin türünü, miktarını ve kalitesini kontrol etmekle yükümlüdür. Bu inceleme sonrasında ortaya çıkan kusurların derhal, en geç 3 takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Malların teslim alınmasından sonra yukarıda belirtilen incelemeyle tespit edilemeyen bir kusurun (gizli kusur) daha sonra ortaya çıkması durumunda, müşteri gizli kusuru derhal en geç 3 takvim günü içinde yazılı olarak (metin şeklinde) MILES'a bildirmelidir. bunun farkına varmak. Her durumda belirleyici faktör, kusur bildiriminin MILES'a ulaşmasıdır. Şikayetin geç yapılması durumunda malın akdi ve hukuki talep ve haklar bakımından ayıpsız olduğu kabul edilir. Bölüm 6.6 Cümle 2'nin hükümleri bundan etkilenmez.

 

6.2 cümlesindeki düzenlemenin dışında tutulanlar, özel ve stokta kalan ve açıkça değişim veya iade kapsamı dışında tutulan tüm ürünlerdir. Ürünler kargo firması tarafından teslim alınıp müşteri tarafından kabul edildiği anda satın alınmış sayılır. Faturalarımızda, malların MILES Consulting & Kalan Ticaret yalnızca özel ve kalan stok segmentine karşılık gelmeyen yeni ürünler için geçerlidir.

6.3 MILES, ilgili bir garanti vermediği sürece, malzemelerin kalitesindeki küçük sapmalardan MILES sorumlu değildir. 

6.4 MILES, MILES veya yardımcıları tarafından teslim edilen malların başka bir üreticisinin reklamında veya reklamında yer alan kamuya açık açıklamalar nedeniyle, müşterinin, MILES'ın bundan haberi olmaması durumunda reklam açıklamalarının satın alma kararını etkilediğini kanıtlayamaması durumunda sorumlu değildir. beyanın bilinmesi gerekip gerekmediği veya beyanın satın alma kararı sırasında zaten düzeltilmiş olması.

6.5 Müşterinin bir kusurdan dolayı daha sonra ifa talebinde bulunması halinde, MILES düzenli olarak müşteriye yeni ürün olarak kusursuz mallar teslim edecektir. Değiştirilen ürünler MILES'a iade edilmelidir.

6.6 Müşterinin, özellikle performans veya ek performans yerine tazminat talepleri ve tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar da dahil olmak üzere, yasal dayanağı ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı diğer zararlara ilişkin tazminat talepleri hariç tutulmaktadır. MILES'ın yasal veya maddi bir kusuru sahtekarlıkla gizlemiş olması veya MILES'ın malların kalitesine ilişkin bir garanti üstlenmesi durumunda, zararın MILES'ın, MILES'ın yasal temsilcilerinin veya ağır ihmalinin kasıtlı veya ağır ihmalinden kaynaklanması durumunda bu durum müşterinin taleplerini etkilemez. vekil temsilciler MILES, yasal temsilci veya vekil temsilci tarafından görev ihlalinin hayata, bedene veya sağlığa zarar vermesiyle sonuçlanması,

MILES, örneğin Ürün Sorumluluğu Yasası veya

Hasar, MILES, MILES'ın yasal temsilcileri veya vekil temsilcileri tarafından temel sözleşme yükümlülüklerinin ("temel yükümlülükler" olarak adlandırılan) ihmalkar ihlalinden kaynaklanmaktadır. Temel yükümlülüklerin basit bir ihmal sonucu ihlali durumunda, MILES'in tazminat ödeme yükümlülüğü, sözleşme için tipik olan öngörülebilir hasarla sınırlıdır. Bu, hayata, vücuda veya sağlığa yönelik zararlar için geçerli değildir.

6.7 Müşterinin işbu satış ve teslimat şartları uyarınca ayıptan kaynaklanan tüm hakları, malın tesliminden itibaren bir yıl sonra sona erer. 6.6 No'lu Maddenin 2. Cümlesinde düzenlenen tazminat talepleri, yasal zaman aşımı süreleri içerisinde sona erer.

6.8 Müşterinin Bölüm 445b, 478, 479 BGB kapsamındaki hakları etkilenmez.

7. Mahsup, saklama hakkı

7.1 Müşterinin karşı taleplerine karşı mahsup yapılmasına yalnızca tartışmasız ve yasal olarak kanıtlanmış taleplerde izin verilir.

8. Mülkiyetin muhafazası

8.1 Teslim edilen mallar, malların teslimatından kaynaklanan hak talebine ilişkin fatura ödenene kadar MILES'ın mülkiyetinde kalır.

8.2 Ayrıca, teslim edilen mallar, özel olarak belirlenmiş taleplere ilişkin satın alma fiyatı kısmen veya tamamen ödenmiş olsa bile, yasal dayanağa bakılmaksızın, teslimat sırasındaki mevcut ve gelecekteki tüm talepler çözümlenene kadar MILES'ın mülkiyetinde kalır. .

8.3 Mevcut faturalarda, rezerve edilen mülk, MILES'ın bakiye talebi için teminat olarak kabul edilir.

8.4 MILES için mevcut olan teminatların gerçekleşebilir değerinin, MILES'ın teslimat taleplerini %10'dan fazla aşması durumunda, MILES, alıcının talebi üzerine teminatları serbest bırakmakla yükümlüdür.

8.5 MILES, devam eden bir iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler tam olarak çözümlenene kadar teslim edilen tüm malların mülkiyetini saklı tutar. Müşteri, normal iş operasyonlarının bir parçası olarak ayırtılan malları yeniden satabilir. Müşteri, bu yeniden satıştan doğan tüm alacaklarını, rezerve edilen malların birleştirilmiş veya yeni bir ürünle karıştırılmış olmasına bakılmaksızın, fatura tutarı tutarında peşin olarak MILES'a temlik eder ve MILES bu temliki kabul eder. Müşteri alacakları tahsil etme yetkisine sahiptir ancak müşterinin ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi durumunda MILES alacakları kendisi de tahsil edebilir.

9. Paletler

9.1 MILES tarafından mallarla birlikte teslim edilen paletler MILES'ın mülkiyetinde kalır ve MILES veya MILES'in nakliye acentesi tarafından teslim edildikten sonra, MILES'a veya nakliye acentesine ayni olarak veya aynı tip, kalite ve kalitedeki paletler şeklinde iade edilmelidir. miktar.

9.2 MILES'ın son teslim tarihini belirlemesine rağmen borçlu olunan iadenin yapılmaması halinde, MILES, ilgili sayıdaki paletin değiştirme ücretini müşteriye fatura etme hakkına sahiptir.

9.3 Köln ve Bonn palet değişiminde anlaşmaya varılmış sayılır.

10. Gizliliği koruma yükümlülüğü

Her iki sözleşme tarafı da, ticari veya ticari sırlar genel olarak erişilebilir olmadığı sürece, diğer ortağın iş ilişkileri sırasında kendileri tarafından öğrenilen ticari veya ticari sırlarını, ilgili kişinin izni olmadan kullanamaz veya üçüncü kişilere açıklayamaz. Bu aynı zamanda ilgili sözleşmeye dayalı ilişkilerin sona ermesinden sonraki dönem için de geçerlidir.

11. Veri Koruma

MILES, müşterinin kişisel verilerini, özellikle siparişlerin işlenmesine yönelik iletişim bilgilerini ve müşteri tarafından sağlanmışsa müşterinin e-posta adresini toplar, işler ve kullanır. Kredi itibarınızı kontrol etmek için MILES, karar vermenize yardımcı olmak ve ödeme yöntemini buna bağlı kılmak amacıyla harici hizmet sağlayıcılardan gelen bilgileri (örneğin puan değeri olarak adlandırılan) kullanma hakkına sahiptir. Bilgiler ayrıca müşterinin adresine ilişkin bilgileri de içerir. Bu, GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent b) sözleşmenin işlenmesi amacıyla yapılır. Ayrıntıları MILES web sitesindeki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

12. Aktarılabilirlik

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini MİLES'in önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemez.

13. Ek anlaşmalar, yazılı şekil

Ek anlaşmalar bulunmamaktadır. Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır. Bu aynı zamanda yazılı şekil gerekliliğindeki değişiklikler için de geçerlidir. Telekomünikasyon iletimi hariçtir.

14. İfa yeri, yargı yeri, uygulanacak hukuk, bölünebilirlik hükmü

14.1 Sözleşmenin ifa ve ödeme yeri MILES'ın merkezidir.

14.2 Sözleşme tarafları, yasaların izin verdiği ölçüde, bu Genel Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarına dayanan herhangi bir sözleşmeden kaynaklanan ve bununla bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için MILES'ın kayıtlı merkezindeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul ederler. Ancak MILES, herhangi bir yetkili mahkemede dava açma hakkına sahiptir.

14.3 Müşteri ile MILES arasındaki tüm hukuki ilişkilerde yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin BM Konvansiyonu geçerli değildir.

14.4 Bu Genel Satış ve Teslimat Genel Hüküm ve Koşullarının bir veya daha fazla hükmünün etkisiz olması, geri kalan Genel Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarının geçerliliğini etkilemez. Taraflar, geçersiz hükmü, tarafların sözleşmeye dayalı ilişkilerinin ekonomik amacına en yakın olan bir hükümle müştereken değiştirmekle yükümlüdür. Aynı durum sözleşmede ortaya çıkabilecek boşluklar için de geçerlidir.

bottom of page